နႈတ္ကပတ္ေတာ္ဖြင့္ျပခ်က္

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ႊ့The testimony of life

ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

Spiritual AIDS

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ၾကီးျမတ္ေသာေရြးႏႈတ္ျခင္းဒီစာအုပ္ေလးကုိဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ဘုရားသင့္ကုိ
ဖြင့္ျပပါေစ။ အာမင္
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>

ဆက္ဖတ္ရန္>>>

The Global Day Of Prayer ( ေၾကညာခ်က္ )

အခု ဒီဆုေတာင္းစာအုပ္ေလးကုိ အစ ကေန အဆုံး တင္ထားေပးပါတယ္။
၁၃ ရက္ကေန ၂၃ ရက္ေန႔...စုစုေပါင္း (၁၀) ရက္တြင္ မည္သုိ႔ဆုေတာင္းရမည္ကုိ
ေခါင္းစဥ္တခုခ်င္းစီ ရွင္းလင္းျပသထားပါသည္။.........အားလုံးအေပၚ
ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>
ဆက္ဖတ္ရန္>>>